De informatie op de website van Rodi Rotatiedruk wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Rodi Rotatiedruk streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie.

Rodi Media kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/ of blijft. Bezoekers van de website van Rodi Rotatiedruk kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Rodi Rotatiedruk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Rodi Rotatiedruk op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rodi Rotatiedruk.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Rodi Rotatiedruk wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.